Kancelaria Adwokacka - Adwokat Igor janik

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKCJI

w imieniu Spółki pod firmą EMULZ a.s. z siedzibą przy ul. Stefankova 18/25 w Pradze

REGON: 268 30 400

(postanowieniem Sądu Miejskiego w Pradze z dnia 21 grudnia 2010 r., sygn akt MSPH 93 INS 10894/2010-A-55 stwierdzona została upadłość spółki EMULZ a.s.)

jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia i rozliczenia Oferty

Igor Janik

Adres: ul. Ozimska 67/3 45 – 368 Opole

Telefon: 77 44 17 655, 511-216-317

Adres poczty elektronicznej: igor.janik@e-janik.pl

zapraszam do składania ofert na nabycie 1.250 akcji (seria B od 0001 do 1250) Spółki ,,OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW” S.A. z siedzibą w Gdańsku

(ul. Jabłoniowa 20/115 80 – 175 Gdańsk)

KRS: 0000070606

uprzednio OILER ORGANIZACJA ODZYSKU” S.A. z siedzibą w Tczewie

(ul. Malinowska 24 83 – 110 Tczew)

 

 1. Przedmiot ogłoszenia

 1. Spółka ,,OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW” S.A. z siedzibą w Gdańsku jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000070606. Przedmiotem działalności spółki jest SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU. Spółka jest jedną z największych w Polsce organizacji odzysku odpowiedzialną za zagospodarowanie olejów odpadowych. Świadczy również kompleksowe usługi w zakresie odzysku pozostałych odpadów poużytkowych i opakowaniowych. Działalność polega na przejmowaniu od przedsiębiorców obowiązków odzysku i recyklingu wprowadzanych przez nich na rynek krajowy produktów i opakowań oraz prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

 1. Ogłaszający chce sprzedać na warunkach określonych poniżej 1.250 sztuk akcji seria B od 0001 do 1250 każda o wartości nominalnej 100 zł. Łączna wartość nominalna akcji wynosi 125.000,00 zł, co stanowi 2,5 % udziału w strukturze kapitału zakładowego ,,OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW” S.A. z siedzibą w Gdańsku.

 1. Pisemne oferty zakupu zawierające ilość akcji oraz proponowaną cenę za akcje należy przesyłać w terminie dodnia9 grudnia 2018 r.wkoperciezdopiskiem:„OILERS.A.Nabidka Zajemce na odkup Akcii”naadres: Mgr. Emil Fischer Stefankova 18/25 150 00 Praha 5

 1. Owyborzeofertydecydowaćbędziewyłączniecenazanabywaneakcje i zobowiązanie zainteresowanego, że zapłaci cenę sprzedaży najpóźniej przy podpisaniu umowy. 

 
 1. Podmioty uprawnione do udziału

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które posiadają zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, które spełniają następujące warunki:

- nie może wziąć udziału dłużnik, osoby dla dłużnika bliskie, pracownicy dłużnika na stanowiskach kierowniczych oraz osoby dla nich bliskie, osoby które w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania upadłościowego, albo po jego wszczęciu miały decydujący wpływ na działalność zakładu dłużnika albo znacząco wpływały na jego inna działalność majatkową, akcjonariusze dłużnika, je,żeli posiadają akcje przedstawiające więcej niż 1/10 kapitału zakładowego, prokurenci dłużnika, reprezentant wierzycieli i jego zastępcy w postępowaniu upadłościowym z dłużnikiem EMULZ a.s, którym zebranie wierzycieli nie udzieliło zgody na nabycie majątku z masy upadłości.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

 1. Prawo do odwołania ogłoszenia

 1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.). W szczególności, do niniejszej oferty nie mają zastosowania art. 77 tej ustawy. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

2. Ogłoszenie nie jest publicznym konkursem handlowym w rozumieniu § 1772 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

3. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia w jakiejkolwiek chwili bez podania powodu oraz ogłoszenia nowej oferty, ewentualnie obrania innej formy sprzedaży akcji, jak również prawo do zmiany warunków i to również w trakcie przyjmowania ofert.

 1. Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych za szkodę, która ewentualnie powstałaby w przypadku zmiany warunków albo odwołania ogłoszenia, bądź też w przypadku niezawarcia umowy sprzedaży.

 
 1. Główne warunki

Głównym kryterium jest wysokość zaoferowanej ceny sprzedaży za akcje i obowiązki zainteresowanego, że zapłaci cenę sprzedaży najpóźniej przy podpisaniu umowy sprzedaży.

 1. Wybrany Zainteresowany ma obowiązek zawarcia umowy sprzedaży akcji najpóźniej do 10 dni od chwili, kiedy ogłaszający wezwie go do zawarcia umowy sprzedaży akcji.

 1. Zainteresowany, który bez usprawiedliwionego powodu nie zawrze umowy sprzedaży akcji zgodnie z warunkami ma obowiązek zapłacić ogłaszającemu karę umowną w wysokości 5% ceny sprzedaży akcji, którą zainteresowany podał w swojej ofercie, co najmniej jednak 75 000 CZK (tj. 12.580,00 zł) w terminie do 3 dni od dnia, kiedy ogłaszający oznajmi mu, że stosuje karę umowną z powodu niezawarcia ceny sprzedaży akcji. Ogłaszający ma prawo potrącić zastosowaną karę umowną z zapłaconej kaucji na podstawie pkt V.

 1. Oferta zainteresowanego na wykupienie akcji nie może zawierać żadnych warunków.

 1. Ważność oferty wykupienia akcji może być ograniczona terminem, krótszym niż 60 dni.

 1. Cena sprzedaży akcji może być zapłacona tylko prawnym środkiem płatniczym w koronach czeskich. Cena sprzedaży nie może być zapłacona poprzez potrącenie lub płatność wekslem.

 
 1. Termin do złożenia oferty i treść zobowiązującej oferty wykupienia akcji

 1. Oferty wykupienia akcji należy przesłać na adres Mgr. Emil Fischer Stefankova 18/25 150 00 Praha 5. Decyduje data doręczenia ogłaszającym.

 2. Termin ogłoszenia Oferty: 9 listopada 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert: 9 grudnia 2018 r.

 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki.

 2. Oferta wykupienia akcji powinna zawierać:

 1. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (imię nazwisko lub nazwa spółki, miejsce zamieszkania lub siedziba, numer PESEL i data urodzenia albo REGON, a w przypadku osoby fizycznej również numer dowodu osobistego oraz stan cywilny);

 1. identyfikacja akcji;

 1. cena sprzedaży akcji, określona przynajmniej numerem, w złotych polskich, dane nie mogą być przepisywane albo przekreślane;

 1. prawidłowo podpisane i datowane oświadczenie zainteresowanego, że akceptuje warunki przetargu ogłaszającego na sprzedaż akcji włącznie ze wszystkimi ewentualnymi zmianami w warunkach przetargu, do których doszło przed złożeniem oferty;

 1. jeżeli wniosek składa zainteresowany w zastępstwie to oryginał albo urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa albo innego dokumentu zakładającemu uprawnienie osób, które wniosek podpisały, podjąć taką czynność.

 1. oferta wykupienia akcji powinna być datowana i prawidłowo podpisana przez zainteresowanego albo jego zastępcę.

 1. oferta wykupienia akcji powinna być przedstawiona w języku czeskim lub w języku polskim z oficjalnym tłumaczeniem na język czeski.

 
 1. Informacje dla zainteresowanych

 1. Dokumenty oraz informacje związane z przedmiotem ogłoszenia zainteresowani mogą uzyskać na wniosek: w Rzeczpospolitej Polskiej u Igora Janika ul. Ozimska 67/3 45 – 368 Opole, w Republice Czeskiej u Emila Fischera e-mail: office@ak-fischer.cz albo u Vladimiry Jechovej Vapienikowej e-mail: vladimirav@olymp.cz

 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do pertraktacji z 2 zainteresowanymi, którzy złożyli najwyższe oferty na kupno akcji, o podwyższenie ceny sprzedaży za akcje i to w taki sposób, że wezwie ich po otwarciu ofert zainteresowanych, aby w dodatkowym terminie poinformowali, czy zaoferowaną cenę sprzedaży za akcje podwyższą lub pozostawią w pierwotnej zaoferowanej wysokości.

 1. Zainteresowany zostanie listownie poinformowany o wynikach przetargu. Jeżeli ogłaszającemu nie zostanie doręczona pisemna odpowiedź zainteresowanego na wezwanie w dodatkowo określonym terminie, przyjmuje się, że zainteresowany pozostawia zaoferowaną cenę sprzedaży akcji w pierwotnej wysokości.

 1. Biorący udział w przetargu wyraźnie zgadza się z tym, że o ich ofercie zostaną poinformowani wierzyciele dłużnika oraz sąd upadłościowy, ewentualnie ich oferty i informacje o przebiegu przetargu mogą zostać po zakończeniu niniejszej oferty opublikowane w rejestrze upadłościowym Republiki Czeskiej.

 1. Niniejsze ogłoszenie oraz stosunki prawne powstałe na jego podstawie kierują się prawem czeskim i jakiekolwiek spory powstałe na postawie niniejszej oferty kierują się prawem czeskim i będą rozstrzygane przez właściwy sąd Republiki Czeskiej.

 

Copyrights © 2006-2008 by e-janik.pl All rights reserved
Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.
Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia obsługi prawnej wymaga osobistego kontaktu i nie jest możliwe za pośrednictwem niniejszego serwisu.